REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WARSZWSKIEJ ORKIESTRY SENTYMENTALNEJ

z dnia 06-12-2023

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.orkiestrasentymentalna.pl/skep/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Kazkada Kazimierz Nitkiewicz, NIP 5732701176, ul. Okocimska 3/76, 01-114 Warszawa a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. Prowadzący sklep – firma Kazkada Kazimierz Nitkiewicz, nr NIP 5732701176, nr REGON 366643929, zarejestrowanej pod dresem ul. Okocimska 3/76, 01-114 Warszawa prowadząca sklep internetowy dostępny pod adresem www.orkiestrasentymentalna.pl/sklep/

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod https://orkiestrasentymentalna.pl/sklep/

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod https://orkiestrasentymentalna.pl/sklep/ , prowadzony jest przez firmę Kazkada Kazimierz Nitkiewicz, nr NIP 5732701176, nr REGON 366643929, zarejestrowanej pod dresem ul. Okocimska 3/76, 01-114 Warszawa

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności [w zależności od dostępnych możliwości]:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej lub

b.) Chrome w wersji 2 lub nowszej,

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Prowadzący sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.orkiestrasentymentalna.pl/sklep/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Prowadzący sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Prowadzącego sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Prowdzącego sklepu.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Prowadzącego sklep

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla [nazwa prowadzącego],

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.orkiestrasentymentalna.pl/adres, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Przejdź do płatności” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Prowadzącym Sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Zamówienie jest w trakcie realizacji”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się poprzez firmę INPOST usługą Paczkomat Inpost. Koszty dostawy wynoszą 16,99 zł (w dniu 06-12-2023) https://inpost.pl/cenniki . Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 6 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.orkiestrasentymetalna.pl/sklep/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz rachunku.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego wskazanego podczas wyboru opcji płatności

b.) płatnością w systemie PayNow,

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres ul. Okocimska 3/76, 01-114 Warszawa podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku

  • nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  • towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

Kazkada Kazimierz Nitkiewicz
NIP:5732701176
ul. Okocimska 3/76
01-114 Warszawa

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Prowadzący sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres orkiestrasentymentalna+sklep@gmail.com Prowadzący sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Prowadzący sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Prowadzącego sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres orkiestrasentymentalna+sklep@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Prowadzący sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym sklep a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym sklep a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Prowadzącego sklep

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Klauzula informacyjna RODO w sklepie internetowym Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej.

 KTO JEST ADMINISTARTOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Kazkada Kazimierz Nitkiewicz z siedzibą w Warszawie pod adresem 01-114 Warszawa, Okocimska 3/76,  posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5723 270 11 76, REGON 366643929.

Z KIM NALEŻY SIĘ SKONTAKTOWAĆ ABY ZAPYTAĆ O PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych możesz śmiało kierować poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: orkiestrasentymentalna+sklep@gmail.com lub listownie na adres Administratora danych.

JAK WESZLIŚMY W POSIADANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Państwa dane osobowe zostały nam udostępnione bezpośrednio przez Państwa w procesie zakładania konta w sklepie internetowym Orkiestry Sentymentalnej. Dodatkowo Państwa dane otrzymaliśmy od Operatora płatności który umożliwił Państwu dokonanie płatności za zakupiony w naszym sklepie towar. Jeśli logujecie się Państwo do naszego sklepu za pomocą zewnętrznych serwisów takich jak Facebook czy Google, tj. korzystacie z zewnętrznej usługi uwierzytelniającej stosowanej przez te podmioty, przekazują nam one następujące Państwa dane: adres e-mail, imię i nazwisko.

CZY KONIECZNE JEST PODAWANIE NAM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania zawartej umowy, tj. w celu założenia konta w sklepie i dokonania zakupu. W celu zawarcia umowy dostępu do konta potrzebujemy Państwa adresu e-mail natomiast w celu realizacji zamówienia i dostarczenia zamówionego towaru potrzebujemy Państwa imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu. Jeśli nie podacie nam wyżej wskazanych danych nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Jak już wspomnieliśmy wyżej jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych w celu realizacji zawartej między nami umowy lub do wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla następujących celów:

1. Umożliwiania Państwu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w tym pełnego korzystania ze sklepu;

2. Umożliwienia Państwu zarejestrowania i zarządzania kontem w sklepie oraz umożliwienia Państwa wglądu w historię zamówień;

3. Umożliwiania dokonania zakupów w ramach sklepu;

4. Umożliwienia dokonania płatności za zakupy u nas;

5. Rozpatrywania Państwa reklamacji i skarg dotyczących usług świadczonych w sklepie;

6. Kontaktowania się z Państwem w szczególności w celu związanym z realizacją zamówień;

7. Rozwiązania umowy w tym zamknięciu konta;

Na postawie prawnie uzasadnionego interesu możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach: 1. Organizacji konkursów w których możecie wziąć udział;

2. Prowadzenia działań marketingowych własnych usług;

3. Windykacji należności;

4. Prowadzenia postępowań arbitrażowych, mediacyjnych i sądowych;

5. Kontaktowania się z Państwem celach związanych z działaniami marketingowymi;

6. Przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczeń;

7. Zapewnienie obsługi usług płatniczych.

Mogą Państwo wycofać swoją zgodę w każdej chwili wysyłając informację na adres e-mail: orkiestrasentymentalna+sklep@gmail.com lub listownie na adres administratora danych.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA WZGLĘDEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące Państwu uprawnienia nadane z mocy prawa: prawo dostępu do danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, sprostowania danych osobowych, prawo do ich przenoszenia jak również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji – profilowaniu. Przysługuje Państwu, w zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

CZY UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Możemy udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom trzecim jeśli jest to niezbędne do realizacji zamówienia (wykonania płatności, dostarczenia towaru). Państwa dane osobowe możemy udostępnić jeżeli wymagają tego od nas przepisy prawa.

PRZEZ JAKI OKRESPRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dane osobowe, których przetwarzania dokonujemy w oparciu o przepisy podatkowe i rachunkowe zobowiązani jesteśmy przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku w którym minął okres płatności podatku. Maksymalnie Państwa dane osobowe możemy przetwarzać przez 10 lat, ma to bezpośredni związek z dochodzeniem roszczeń w związku z wykonaniem umowy. W celach marketingowych możemy przetwarzać Państwa dane do czasu rozwiązania wiążącej nas umowy lub do momentu w którym wniesiecie Państwo sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.

CZY PAŃSTWA DANE SĄ UŻYWANE DO AUTOMATYCZNEGO PODEJMOWANIA DECJI WZGLĘDEM PAŃSTWA? INNYMI SŁOWY CZY SĄ PAŃSTWO PROFILOWANI?

Państwa dane nie posłużą nam do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Państwa danych osobowych nie dokonamy profilowania

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status